Status ANR

Extrase din statutul și actul constitutiv al ANR:

ASOCIAȚIA NUMEROLOGILOR DIN ROMÂNIA este persoană juridică română fără scop patrimonial, neguvernamentală și apolitică, ce își desfășoară activitatea în temeiul prezentului statut, precum și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare ce reglementează asociațiile și fundațiile.

Scopul, obiectivele și activitățile asociației

2.1. Scop:

(1) Asociația NUMEROLOGILOR DIN ROMÂNIA are ca scop:

Promovarea și dezvoltarea practicării numerologiei într-o manieră constructivă și responsabilă.

(2) Schimbarea scopului asociației se face numai de către adunarea generală a asociaților, conform procedurii stabilite în prezentul statut.

2.2. Obiective:

Pentru realizarea scopului propus, asociația va avea următoarele obiective:

2.3.  (1) Activități:

Pentru realizarea scopului și a obiectivelor propuse, ASOCIAȚIA NUMEROLOGILOR DIN ROMÂNIA va desfășura următoarele activități:

(2) Activitatea asociației se desfășoară pe bază de programe și proiecte.

(3) În funcție de natura programelor și proiectelor, asociația va dezvolta parteneriate cu persoane juridice de drept public și privat, precum: asociații și fundații, autorități publice, locale și centrale, instituții de învățământ indiferent de nivelul acestora, structuri similare internaționale, companii din mass-media din țară și străinătate.

(4) În realizarea obiectului său de activitate, asociația înființează și organizează structuri interne proprii, precum departamente, direcții, birouri sau servicii, angajează personal, pe bază de contract civil sau de dreptul muncii. De asemenea, asociația poate externaliza activități, prin subcontractare, conform legislației în vigoare.

4.2. Membrii ASOCIAȚIEI NUMEROLOGILOR DIN ROMÂNIA

ASOCIAȚIA  NUMEROLOGILOR DIN ROMÂNIA are următoarele categorii de membri:

(1) Membrii fondatori sunt persoanele enumerate în statut și care au avut inițiativa constituirii asociației. Membrii fondatori au drept de veto în votul privind deciziile ANR.

(2) Membrii asociați-parteneri sunt persoane fizice sau juridice care au contribuţii deosebite teoretice şi / sau practice în cadrul ANR. Aceștia sunt aleși prin vot de către membrii fondatori și au drept de vot consultativ.

(3) Membrii practicanți numerologi sunt persoane certificate conform criteriilor și standardelor de atestare impuse de Codul etic al ANR, Cod stabilit prin decizia Consiliului Director. Membrii practicanți au drept de vot consultativ și drept de a fi aleși în funcții de conducere.

(4) Membrii simpatizanți sunt persoanele care aderă la scopul Asociației și sprijină material si moral asociația în realizarea obiectivelor acesteia. Membrii simpatizanți nu au drept de vot, nu au dreptul de a fi aleși în funcții de conducere, însă pot să ia parte la Adunările Generale, să îşi exprime opiniile şi să ceară ca opinia exprimată să fie menţionată în procesul verbal al şedinţei, precum şi toate celelalte drepturi menţionate sau decurgând din prezentul Statut.

(5) Calitatea de membru de onoare se acordă persoanelor fizice care s-au distins în promovarea dezvoltării numerologiei ori în activitatea științifică din acest domeniu. Calitatea de membru de onoare se acorda de către Adunarea Generală, prin votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor prezenți, la propunerea Consiliului director. Membrii de onoare au un rol consultativ, toate drepturile și obligațiile membrilor asociației, cu excepția dreptului de vot și a dreptului de a fi aleși în funcții de conducere. Corelativ, membrii de onoare nu sunt obligați la plata cotizației față de asociație și nici la plata altor contribuții financiare decise de organismele de conducere ale asociației pentru membrii săi.

(6) Pentru dobândirea calității de membru al Asociației, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

4.3. Drepturile membrilor:

Membrii asociaţiei au drepturi de vot și de a fi aleși în funcții de conducere conform categoriei de membru din care fac parte. Celelalte drepturi ale membrilor sunt:

4.4. Obligațiile membrilor:

 

4.5. (1) Membrii pot fi sancționați în cazul săvârșirii următoarelor fapte:

(2) Prevederile paragrafelor 4.4. – 4.5. se aplică și în relația membru – structură de conducere locală la o sucursală. La filialele  asociației, dispozițiile de sancționare se aplică în funcție de statutul propriu.

(3) Sancțiunile aplicabile membrilor ce au săvârșit una dintre abaterile prevăzute la alineatul  (1) ale acestei clauze sunt următoarele:

4.6. (1) Calitatea de membru al asociației se poate pierde în caz de deces, prin retragere sau excludere.

(2) Retragerea membrilor asociaţiei se poate face la cerere, devenind efectivă în termen de 30 zile după notificarea scrisă a intenţiei de retragere depusă la secretariatul consiliului director al asociaţiei.

(3) Calitatea de membru al asociaţiei se pierde prin excludere în cazul în care membrul:

(4) Calitatea de membru se suspendă prin neplata cotizaţiei timp de 6 luni consecutive sau alternative, până la plata contribuției. Efectul suspendării constă în ridicarea tuturor drepturilor membrilor acordate prin prezentul Statut. La expirarea perioadei de suspendare, respectivul membru reintră în toate drepturile deținute anterior.

(5) Excluderea membrilor asociaţiei este dispusă de către Adunarea Generală prin vot secret, cu excepția excluderii pentru condamnare penală, care este dispusă de Consiliul Director, la primirea hotărârii judecătorești.