Codul etic al numerologului

Cod de etică profesională

– Codul deontologic al numerologului –

Cuprins

I. Prezentare generală

„Asociația numerologilor din România” este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică și nonguvermanentală, înființată la data de 22.06.2018. Scopul declarat al Asociației este de a promova și dezvolta numerologia într-o manieră constructivă şi responsabilă.

Prezentul cod etic și deontologic este elaborat de Asociaţia Numerologilor din România (ANR) şi se adresează, în principal, membrilor acesteia.

Este recomandat drept ghid deontologic tuturor numerologilor practicanţi și reprezintă principiile ANR pentru o practică etică și eficientă în consilierea și consultanța numerologică.

Codul prevede standardele minime și regulile de bună practică, cu privire la comportamentul profesional al numerologilor, ca membri ai asociației – creat pentru a oferi un cadru în vederea promovării valorilor de bază ale asociației. În același timp, el reprezintă și un cadru de protecție pentru numerolog, pentru a preveni eventuale reclamații privind desfășurarea necorespunzătoare a activității de consiliere și consultanță numerologică, oferind totodată garanția calității acestor servicii.

Calitatea de membru al ANR îi obligă pe membrii săi să respecte standardele Codului Etic, precum şi regulile şi procedurile folosite pentru aplicarea sa.

II. Obiective

Prezentul cod etic este conceput cu scopul:

III. Principii de bază

3.1 Numerologia

Numerologia ca știință se regăsește la toate civilizațiile străvechi. Nimeni nu poate spune cu exactitate când și unde a apărut pentru prima dată. Cunoaștem doar că această știință a ajuns până la noi datorită lui Pitagora, filosof grec din sec. al VI-lea î.e.n., al cărui mesaj esențial era: „Totul este orânduit după număr”.

Numerologia studiază valoarea simbolică, calitativă a numerelor. Fiecare cifră este văzută ca un simbol, o forţă și o energie.

Numerologia este un domeniu de cunoaştere care îşi exprimă concluziile analizelor în termeni de predispoziții, înclinaţii, tendinţe şi potenţialităţi. Numerologul realizează și interpretează numerogramele și transmite concluzii și oferă îndrumare în modelarea comportamentală bazându-se strict pe datele care reies din matrița psihoenergoinformativă.

3.2 Numerologul

Numerologul este practicianul care elaborează numerograma (denumită și matricea numerologică, matrița psihoenergoinformativă sau pătratul lui Pitagora) unei persoane/organizații/eveniment şi interpretează semnificaţia cifrelor pentru a înţelege mai bine persoana, sistemul sau faptele analizate şi a determina evoluţia ulterioară probabilă.

Misiunea numerologului este aceea de a interpreta în termeni de tendințe, potențialități, inclinații, influenţe şi predispoziţii, de a informa corect şi de a sugera, la cerere, soluţii constructive, în conformitate cu numerograma clientului.

Numerologul respectă libertatea de alegere a clienților, indicând posibile căi de urmat şi exclude absolutizarea informaţiilor prezentate.

Numerologul are datoria morală de a studia istoria şi tradiţiile numerologiei şi să se instruiască pe cât posibil în domeniile care au tangenţă cu activitatea de consiliere/consultanță numerologică (psihologie, anatomie şi fiziologie, astrologie, etc.).

Numerologul practicant îşi asumă responsabilitatea analizei numerologice, a prelucrării și interpretării datelor numerologice.

IV. Principii specifice în derularea activității

Înainte de a trece nemijlocit la studiul sau practica analizei numerologice, este important să cunoști un set de reguli ce au la bază norme atât etice, cât și practice.

4.1 Regulile etice ale numerologului (Reguli, norme și valori universale)

Numerologul va ține permanent cont de faptul că orice persoană are dreptul să-i fie respectată valoarea înnăscută de fiinţă umană și își va desfăşura activitatea manifestând respect faţă de experienţele, cunoştinţele, valorile, ideile, trăirile, opiniile şi opţiunile clientului (chiar dacă acestea contravin convingerilor personale) și nu va manifesta inechitate pe criterii de naţionalitate, origine etnică, cultură, rasă, convingeri religioase, sex sau orientare sexuală ori afilieri politice.

Datele numerologice ale persoanei (incluzând ziua, luna și anul nașterii, numele și prenumele) sau ale sistemului analizat reprezintă o parte intimă și privată, ca și tot restul vieții, ca un pașaport ce conține detalii ale vieții personale, asemeni oricărui alt document. De aceea, pentru calcule și analize numerologice, este nevoie de acordul explicit al persoanei asupra căreia se face analiza.

Excepție de la această regulă fac rudele de gradul 1, partenerii de afaceri, partenerul intim de cuplu, dacă analiza acestora are legătură cu problematica de viață a clientului.

Se consideră excepții și persoanele publice (politicieni, oameni de afaceri, artiști și alte persoane de notorietate publică), ale căror date sunt publice și disponibile (internet, presă, arhive publice etc.). În aceste cazuri, analiza numerologică, prelucrarea datelor numerologice și interpretarea și publicarea acestor analize din punct de vedere numerologic nu necesită acordul persoanelor în cauză, calitățile lor psiho-numerologice și respectiv acțiunile lor pot avea și au impact asupra societății, a unor grupuri mai mici sau mai mari de oameni.

Numerologul nu va face analize numerologice altei persoane, la cererea clientului. Excepție face situația în care clientul dorește analize numerologie ale membrilor familiei. Dacă copilul clientului are vârsta de peste 18 ani, este recomandat că informația să fie direct furnizată acestuia, pentru a evita deformarea mesajului sau erori de transmitere a informației prin intermediul părintelui.

Numerologul nu face calcule și analiza structurilor matriceale ale unei persoane, dacă aceasta nu a cerut în mod explicit acest lucru.

Numerologul poate propune oricărei persoane o analiză numerologică și îi poate oferi informațiile rezultate din aceasta doar dacă persoana respectivă consideră util acest demers, însă fără a o agasa și fară a pune presiune pe aceasta, chiar dacă această persoană este propriul copil.

Numerologul va înceta analiza și furnizarea de analiza numerologică în momentul în care clientul nu mai dorește acest lucru sau își exprimă dezinteresul în acest sens.

Numerologul poate relua analiza și furnizarea de informații dacă constată că respectivul client manifestă din nou interesul în acest sens.

Numerologul nu va consilia o persoană dacă aceasta se raportează defăimător, în derâdere și/sau zeflemitor/neserios la adresa numerologului, numerologiei sau a consilierii în sine sau dorește să o facă numai de dragul distracției sau pentru a-și satisface pura curiozitate. Dacă persoana este sceptică, manifestă neîncredere față de metodă, caută să se distreze pe seama numerologiei sau a numerologului, acest lucru nu va aduce niciun folos niciuneia dintre părți.

Numerologul nu va oferi soluții și sfaturi ce reies din experiența proprie, limitându-se la soluțiile și recomandările ce reies strict din matrița clientului.

Numerologul manifestă o maximă responsabilitate pentru starea de bine a fiecărui client și este precaut când oferă consultaţii unei persoane cu vădite labilităţi sau care prezintă indicii de alienare mintală, evitând prin răspunsuri să îi accentueze sau să-i inducă acesteia starea de disconfort.

Numerologul nu va oferi soluții și sfaturi ce reies din experiența proprie, limitându-se la soluțiile și recomandările ce reies strict din matrița clientului.

Numerologul va refuza să consilieze numerologic ori să furnizeze informaţii oricărei persoane care, după judecata lui, va putea utiliza greşit cunoştinţele şi deprinderile, voluntar sau involuntar, în dauna celorlalţi sau va utiliza cunoştinţele şi îndemânarea dobândită pentru a viola drepturile fundamentale ale unei alte persoane.

Numerologul nu va încerca să demonstreze sau să impună un adevăr dacă respectivul client nu este de acord cu acesta. Situația aceasta poate apărea din mai multe motive: a) clientul nu a înțeles esența formulării numerologului (oamenii pot înțelege/interpreta diferit unul și același cuvânt sau expresie); b) în decursul vieții, omul se poate schimba, câteodată în mod radical; astfel, datele matriceale vor rămâne aceleași, dar experiența clientului poate să fie transformatoare; c) informația poate fi furnizată prematur sau într-o formă dureroasă, neagreată de către client; d) a fost comisă o eroare în calculele numerologice/matriceale ale clientului; e) clientul a furnizat date false.

Numerologul nu face presupuneri și nu ghicește. Acesta interpretează strict conținutul unei matrițe în baza unor date furnizate și calculate corect, urmând metodologia specifică de calcul, analiză și interpretare.

Numerologul nu prezice viitorul. El poate doar să cunoască posibilitatea și probabilitatea apariției unor evenimente situații sau contexte, într-o anumită perioadă de timp, dar nu poate garanta succesiunea, impactul sau deznodământul acestora. Este valabil inclusiv în numerologia medicală. Aceasta are legătură cu faptul că orice om, în oricare moment al vieții sale, are un spectru larg de alegeri și variante posibile de dezvoltare și influențare a a evenimentelor. De omul însuși depinde ce i se va întâmpla, care va fi impactul și care va fi rezultatul alegerilor și acțiunilor sale. Numerologul poate vedea posibilitățile și probabilitățile dominante ce se pot realiza și manifesta cu preponderență în viața omului.

Numerologul va manifesta un interes permanent pentru formarea şi dezvoltarea sa profesională și va depune un efort continuu de informare permanentă prin participare la cursuri, ateliere sau conferințe de numerologie sau consultări cu alți numerologi mai experimentați.

4.1 Regulile etice ale numerologului (Reguli, norme și valori universale)

4.2.1 Aspecte organizatorice

În practica sa, unui numerolog i se recomandă cu tărie să analizeze cât mai multe persoane din anturajul apropiat (prieteni, rude, colegi etc.), care sunt dispuși să-l asculte, să-l susțină și să-i dea un feedback descriptiv, pentru ca acesta să vadă unde greșește și unde nu, în scopul de a-și perfecționa și a se dezvolta în analiza și interpretarea datelor.

Un numerolog începător va analiza primele 300 de structuri matriceale (numerograme) în mod gratuit, anunțând clienții că este începător și că aceste analize servesc atât lui în dezvoltare și practică, cât și clientului, pentru informare.

Odată îndeplinit acest număr de 300 de analize gratuite, în etapa următoare, numerologul va percepe o suma simbolică clienților pentru analize numerologice. Cea mai recomandată metodă este de a-l lăsa pe client să stabilească prețul ședinței (cât consideră acesta ca fiind un preț potrivit pentru el). Acest exercițiu este important pentru a întreține balansul energetic între „a primi” și „a da”.

În a treia etapă de practică, după ce numerologul este examinat, validat și certificat de către o comisie de numerologi din cadrul Asociației Numerologilor din România, acesta poate percepe un tarif stabilit de el însuși, conform prețurilor pieței și la propria considerație. Prețul este comunicat clientului înainte ca ședința să aibă loc.

Fiecare consultație numerologică trebuie să aibă o durată fixă de timp (niciodată mai mult de o oră și jumătate), dinainte stabilită și comunicată clientului.

Odată ședința încheiată, aceasta rămâne încheiată/nu se mai reia. Cu alte cuvinte, chiar dacă numerologul consideră că ar mai fi completări, adăugiri la ședință sau că ar mai fi trebuit să-i spună ceva clientului și nu a făcut-o, acesta nu va căuta clientul ulterior, din proprie inițiativă, în acest sens.

Numerologul are obligația să anunțe dinainte clientul asupra aspectului confidențial al ședințelor. Conținutul discuțiilor cu clientul, mărturiile acestuia, precum și eventuale detalii scrise sau înregistrări sunt strict confidențiale. Numerologul păstrează confidenţialitatea asupra identităţii persoanelor care îi solicită serviciile şi asupra naturii/conţinutului acestor servicii și îi este interzis să folosească sub orice formă și în orice fel informațiile despre clientul său, dobândite în timpul ședințelor.

În cazul în care, din diverse motive, numerologul îşi pierde obiectivitatea faţă de client, îl înştiinţează de acest lucru şi, eventual, îi recomandă un alt numerolog. Numerologul va găsi o soluție pentru a refuza unei persoane consultația în cazul în care constată că manifestă o atitudine preconcepută faţă de client, nu poate fi/are dificultăți în a rămâne obiectiv și imparţial.

Numerologul are dreptul de a-şi selecta clientela.

4.2.2 Competența profesională

Pentru analiză, se folosesc datele corecte ale clientului, chiar dacă acestea sunt diferite de cele înscrise în documentele oficiale – cartea de identitate (pașaport). Pentru o analiză cât mai completă, numerologul are nevoie atât de data nașterii, cât și de numele complet al clientului și de locul nașterii. În unele situații, numerologul poate avea nevoie și de datele de naștere ale părinților clientului său, pentru a descoperi mediul numerologic în care clientul s-a dezvoltat în primii ani de viață.

Numerologul îl va îndruma pe client în tot ceea ce acesta trebuie să facă pentru a se acorda mai bine și corect cu data de naștere înscrisă în cartea de identitate.

Atunci când clientul nu este sigur care este data sa de naștere autentică, numerologul este nevoit să folosească datele de naștere înscrise în documentele oficiale (CI sau pașaport). În acest caz, numerologul va face calculele necesare, dar va ști că rezultatele pot fi mai mult sau mai puțin exact pliate pe adevărata personalitate a omului. Aceste aspecte trebuie comunicate clientului, sub rezerva erorilor ce pot apărea din aceste diferențe.

Numerologul nu poate calcula o matriță dacă persoana nu își cunoaște data de naștere corectă.

Analiza datei de naștere oferă informații despre acele calități care sunt fundamentul omului prin însuși faptul nașterii și nu ia în considerare influențele exterioare de-a lungul timpului, care ar fi putut modifica caracterul omului.

În cadrul analizei, sunt importante nu numai calculele efectuate corect, dar și comunicarea cu clientul, pentru descoperirea acelor factori și evenimente, situații și contexte care ar fi putut să-i schimbe acestuia viață, percepția și filosofia de viață. Uneori, în timpul consilierii, se poate întâmpla ca respectivul client să nu confirme, dar nici să infirme informațiile pe care le primește. În acest caz, numerologului îi este greu să înțeleagă ce tip de experiențe stau în spatele clientului sau cât și ce lecții sau obstacole a parcurs prin viață acesta. Din acest motiv, comunicarea sinceră, directă și deschisă cu clientul are o mare importanță pentru a înțelege mai bine structura și funcționalitatea acestuia.

Numerologul nu îi va oferi clientului sub nicio formă informații eronate și nu va încerca să adauge ceva sau să înfrumusețeze semnificația structurii matriceale a clientului, pentru a-i face pe plac acestuia. Numerologul este obligat să interpreteze strict ceea ce se vede în matrița psihoenergoinformativă a clientului, va păstra o poziție neutră (obiectivă) față de clientul său și nu va încerca să transpună experiența proprie pe situația clientului.

Dacă numerologul lucrează cu un adolescent (vârsta sub 18 ani), acesta va folosi informația din analiză în direcția unei educații corecte și folositoare acestuia spre propria creștere și dezvoltare. Informațiile și modul de comunicare al acestora trebuie să fie adaptate vârstei, problematicii și interesului adolescentului.

Dacă o persoană se adresează numerologului cu o anumită problemă, numerologul va studia și va analiza strict acea problemă, va căuta posibilele rezolvări care reies din structura matriceală a clientului și nu va extinde analiza la alte aspecte ale vieții persoanei, oricât de bine s-ar vedea și alte aspecte importante.

Numerologul nu poate trage o concluzie despre o anumită persoană bazându-se numai pe unul sau câțiva indicatori numerologici. El trebuie să ia în considerare toate cifrele din structura sa matriceală, toate verticalele și orizontalele, precum și diagonalele, la fel ca și toți vectorii de acțiune psihoenergetică și psihofizică. În plus, va ține cont și de experiența clientului său, pe care acesta i-o va revela în consultație.

În situația în care clientul dorește informații generale despre structura sa matriceală, numerologul va putea atinge toate aspectele pe care le poate descoperi în acel moment în structura matriceală și numerogramă.

Numerologul nu pune diagnostic, nu dă verdicte și nu face aprecieri subiective și nu va eticheta (de tipul bun/rău, deștept/prost etc.), nu face judecăţi de valoare sau judecăţi morale referitoare la viaţa sau personalitatea clientului. Numerologul descoperă și arată (evidențiază) predispozițiile spre manifestarea anumitor trăsături umane, cât și reacțiile comportamentale ce pot decurge din acestea, arată clientului său atât părțile pozitive, cât și cele negative ale caracteristicilor numerologice, pornind de la principiul că orice calitate dusă la extrem se constituie/transformă în defect și invers.

În numerologie nu există cifre bune sau cifre rele. Numărul și combinațiile acestora nu fac decât să oglindească starea energetică a omului în diferite subsisteme (deficit de energie, energie în limitele normale sau surplus/exces de energie). Acestea din urmă formează calitățile și caracteristicile personalității – dorințe, frici, necesități, tendințe etc.

V. Responsabilitatea faţă de public

Numerologul contribuie, prin comportament şi integritate morală, la recunoaşterea şi mai buna înţelegere a numerologiei.

În apariţiile publice, numerologul îşi va susţine punctul de vedere, specificând că îşi bazează afirmaţiile pe tehnici şi viziuni personale. El va respecta însă opiniile interlocutorilor şi va evita disputele neprincipiale cu ceilalţi participanţi la dezbatere.

Numerologul evită să emită consideraţii sau predicţii care ar putea induce panică în rândul populaţiei sau care ar putea încuraja oamenii să se implice în acţiuni riscante sau periculoase.

V. Responsabilitatea faţă de public

ANR recomandă membrilor săi respectarea principiilor cuprinse în prezentul cod etic, dar nu poartă responsabilitatea încălcării prevederilor lui de către aceştia.

ANR poate impune sancţiuni membrilor săi care au încălcat standardele Codului Etic, inclusiv excluderea din asociație şi poate comunica altor instanţe sau persoane decizia sa.

***

Codul etic al numerologului a fost aprobat în cadrul Adunării Generale a membrilor Asociației Numerologilor din România, care a avut loc la data de 19 martie 2021.

Descarcă aici varianta PDF a Codului etic al numerologului.